Aurrekontuak 2023

UDALAREN AURREKONTUA 2023

 

SARREREN AURREKONTUA

 

Kapitulua             Izena                                                         Euro

      1      Zuzeneko zergak .....................................            24.450,00

      2      Zeharkako zergak ...................................                  100,00

      3      Tasa eta bestelako sarrerak .....................            33.400,00

      4      Transferentzia arruntak ...........................          250.000,00

      5      Ondare sarrerak.......................................               4.800,00

      6      Inbertsio errealen besterenganaketa ........                    0,00

      7      Kapital transferentziak ............................           87.250,00

      8      Finantza aktiboak ....................................                     0,00

      9      Finantza pasiboak ...................................                     0,00

                          Guztira .......................................            400.000,00

 

GASTUEN AURREKONTUA

 

Kapitulua                Izena                                                       Euro

      1      Pertsonal gastuak ....................................          132.500,00

      2      Ondasun arruntak eta zerb. .....................          144.600,00

      3      Finantza gastuak .....................................                 600,00

      4      Transferentzia arruntak ...........................           37.300,00

      5      Kreditua ..................................................                     0,00

      6      Inbertsio errealak ....................................          115.000,00

      7      Kapital transferentziak ............................                    0,00

      8      Finantza aktiboak ....................................                     0,00

      9      Finantza pasiboak ...................................                      0,00

                          Guztira .......................................             400.000,00

 

Guztion jakinerako argitaratzen denak, Gipuzkoako Udal Entitateen Aurrekontuari buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauko 15.3 artikuluan eta 7/1985 Legearen 112.3 artikuluan xedatutakoaren indarrez.

 

Era berean, Foru Arauaren 18.1 artikuluan eta Foru Dekretuaren 22.1 artikuluan xedatutakoa beteaz, jakinarazten da erabaki honek amaiera ematen diola administrazio bideari. Interesatuek Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute haren aurka Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietarako Salan, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, jurisdikzio hori arautzen duen legearen 58. artikuluak ezarritakoaren arabera, aldez aurretik udaletxe honi adierazita azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazio Guztien Zuzenbide Arauen eta Administrazio Jardunbidearenak, 110.3 artikuluak dioen bezala, egoki iritzitako beste edozein errekurtso jartzearen kaltetan gabe.     


 

Altzaga, 2023ko otsailaren 9a.— Maite Garmendia Erauskin, alkatea.