altzagako udala

ORDENANTZAK

Hauek dira Altzagako udalean indarrean dauden tasa eta zergen tarifak
Eraikun­tza, instalazio eta obren gaineko zerga. (GAO 2007.12.31)
Tarifak segidan zehazten diren inporte hauetan ezar­tzen dira:
Eraikuntza, instalazio Karga edo obra mota tasa Etxe­bizi­tza, komer­tzio, industria eta antze­koak ........ 4,00
Baserriak .................................................... 2,00

Ordenan­tza diskalaren 1. eranskina alda­tzea, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arau­tzen duena. GAO 2018.12.24)

ERANSKINA

1.  Tarifak segidan Zehazten diren inporte hauetan ezar­tzen dira:

Poten­tzi­a eta ibilgailu mota Euro

a)  Turismoak.

9 z. fiskal baino gu­txi­agokoak .......... 26,53

9tik 11,99 z. fiskaletara bitartekoak ... 59,15

12tik 13,99 z fiskalera bitartekoak ..... 108,38

14tik 15,99 z fiskalera bitartekoak ..... 124,83

16tik 19,99 z fiskalera bitartekoak ..... 159,25

20 z. fiskaletik gorakoak ............... 194,64

b)  Autobusak.

21 plaza baino gu­txi­agokoak ............. 150,37

21etik 50 plaza bitartekoak ............. 214,06

50 plazatik gorakoak .................... 267,65

c)  Kamioiak.

1.000 kg. baino gu­txi­agoko karga erabil . 76,33

1.000 tik 2999 kg. bitarteko karga erabil. 150,37

2.999 9.999 bitarteko karga erabil....... 214,06

9.999 kg. tik gorako karga erabilgarrik.. 267,65

d)  Traktoreak.

16 z. fiskaletik beherakoak ............. 31,90

16etik 25 z. fiskaletara bitartekoak .... 50,13

25 z. fiskaletik gorakoak ............... 150,37

e)  Trakzio mekanikozko ibilgailuak garraiaturiko atoi eta erdi-atoiak.

1.000 kg. kargfa baliagarritik beherako eta 750 kg gorakoak ............................... 31,90

1.000tik 2.999 kg. bitarteko karga erabil.. 50,13

2.999gorakoak ............................ 150,37

f)  Gainerako ibilgailuak.

Ziklomotoreak ............................ 7,99

125 zk. rainoko motozikletak ............. 7,99

125etik 250 xkra. bitarteko motozikletak . 13,69

250etik 500 xkra. bitarteko motozikletak . 27,32

Poten­tzi­a eta ibilgailu mota Euro

500etik 1.000 zk.ra bitarteko motozikletak . 54,67

1.000 zk.tik gorako motozikletak ........... 109,33

2.  Familia ugariei % 30eko hobaria aplika­tzea, baldin­tza hauetan:

Familia bakoi­tze­ko ibilgailu bakar batengatik emango da.

Familiako kide guztiak Al­tza­gan bizi eta erroldatuta egon beharko dira.
3 (GAO 2020-12-04)
Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zergaren aldaketa.

Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko ordenantzan, mugikortasun jasangarriaren aldeko pizgarriak ezartzea, jarraian zehazten denaren arabera:

— Motor elektriko hutsezko edo hidrogenozko ibilgailu arinek, ezer isurtzen ez duten ibilgailuek alegia, % 50eko hobaria izango dute zergaren kuotan.

— Motor hibridoa entxufagarria duten ibilgailuek baldin eta WLTP zikloan gutxienez, modu elektrikoan, 30 km-tako autonomía duten, % 35eko hobaria izango dute zergaren kuotan.

— Motor hibrido ez entxufagarriak edo Motor hibrid entxufagarria duten ibilgailuek baldin eta WLTP zikloan, modu elektrikoan, 30 km-tako autonomía baino gutxiago dutenek, % 15eko hobaria izango dute zergaren kuotan.

Prozedura:

Hobari horiek edukitzeko eskatu egin beharko da eta dokumentuen bitartez egiaztatu beharko da ibilgailuaren motorraren tipología, goian aipatutako sailkapenaren arabera, zein murrizketa aplikatu behar zaion erabakitzeko.

Hobaria ibilgailuaren matrikulazioa egiten den urte berean aplikatuko da, eskaera ibilgailuari dagokion zergaren autolikidazioarekin batera aurkezten bada. Ibilgailua matrikulatu ondoren aurkezten bada, hurrengo urtetik aurrera aplikatuko da.

Salbuespena urtez urtez automatikoki aplikatuko da, 10 urteko epea bete arte, baldin eta zergaren araudian aldaketarik egiten ez bada.

Hamar urteko epea betetakoan, eskaera berri bat egin beharko da eta orduan aplikagarri den araudiaren arabera, zerga pizgarria aplikatzen jarraitzeari buruzko erabakia hartuko da.

Zergari dagokion hobaria batera ezina izango da beste hobari batzuekin.

Ondasun Higiezinen zerga Landalur Ondasun Higiezinen gaineko zergari aplikagarri zaion karga tasa 0,313 (GAO 2008.12.31)
Hirilur Ondasun Higiezinen gaineko zergari apli- kagarri zaion karga tasa 0,20 (GAO 2016.12.13)
Ordenantza Fiskalaren Eranskina Aldatzea,
Zerbitzu Publikoak Eskaintzeagatik eta Administrazio Ekintzak Egitegatiko Tasak arautzen dituena.
— Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko legeak exigitutako hirigin¬tzako baimenak ematearen tasa: (GAO 2012.12.31)
Euro 6.010 euro bitarteko aurrekontua duten obrak ordaindu beharko dute 25,00
6.011 eurotik 30050 eurotara bitarteko aurrekontua duten obrak, ordaindu beharko dute 125,00
30051 eurotik gorako aurrekontua duten obrak 250

— Hileta zerbitzuen eta Udal hilerrian emakidak eman eta erabilera (GAO 2012.12.31)
A) Hilobi erabilpena 10 urtetarako baimen ematea.

Plaka ....................................... 300,90

Inskripzioa hizkiko ......................... 1,30

Kon­tze­sioa .................................. 104,26

Grabatua 1 .................................. 90,29

Grabatua 2 .................................. 57,19

Loron­tzia ................................... 45,72

Argazki sepia ............................... 64,35

Argazki zeramika ............................ 94,22

B) Gorpuzkien kaxen 25 urtetarako uztea.

Kaxa ­potsa .................................. 20,95

Kaxa ........................................ 90,29

Plaka ....................................... 76,15

Inskripzioa hizkiko ......................... 1,30

Kon­tze­sioa .................................. 122,54

Grabatua 1 .................................. 90,29

Grabatua 2 .................................. 57,19

Loron­tzia ................................... 45,72

Argazki sepia ............................... 64,35

Argazki zeramika ............................ 94,22

C) Gorpuzkien kaxen uztea, epe osoa baino laburragoa izaten bada, tasa, propor­tzionalki aterako da.

4.2. Hobira­tze eta desobira­tze lanak

Euro

a) Gorpuaren hobira­tzea.

Herritarra denean............................ 63,57

Kanpotarra .................................. 105,94

b) Doakionaren eskaeraz, gorpuzkien kaxara zuzen­tzeko desobira­tzea ................................ 63,57

c) Beste hilerri batetara ................ 105,94

d) Gainon­tzeko desobiraketak ............... ezer ez

. Ur hornidura tasa Gao (2020.12.04):
: Etxe­bizi­tze­tan. Ur kon­tsu­moa m³ bakoi­tzeko 0,90 euro.
Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona fijoa hiruhilabe-tean 2,57
Isurketa kanona ur kon­tsu­moaren 0,27 euro/m3.
Kontadorearen kon­tser­bazioaren urteko kuota 10 euro. Hiruhilabeteko ­gutxiengoa 30 m³ fija­tzen da.
Industria, taberna, komerzio e.a. Ur kon­tsu­moa m³ bakoi­tzeko 0,90 euro.
Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona fijoa hiruhilabe-tean 2,57
Isurketa kanona ur kon­tsu­moaren 0,27 euro/m3.
Kontadorearen kon­tser­bazioaren urteko kuota 10 euro. Hiruhilabeteko ­gutxiengoa 30 m³ fija­tzen da.

Zabor bilketa eta ezabaketa tasaren eranskina alda­tze­a, honako hauetara Gao (2020.12.04):

Etxe­bizi­tza bakoi­tze­ko tasa urtean 163 euro.

Industria, taberna, elkarteak e.a urtean 490 euro.

Kobran­tza sei hilabetero egingo da.

Estolderia. (GAO 2008.12.31)
Euro
Inspekzioa eta kon­tser­bazioa ............... 20,00

Gimnasio aretoa erabiltzeko tasa ezartzea. Gao (2020.12.04):
Urteko tasa ....................... 60,00 €

Tasa seihilabetero kobratuko da.